du an eco green SaleReal đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

Home / du an eco green SaleReal đang khuấy động bất động sản theo cách nào?
du an eco green SaleReal đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

du an eco green SaleReal đang khuấy động bất động sản theo cách nào?

Thông tin Tìm hiÃu dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là dñ án căn hÙ chung cư cao c¥p có méc sinh sÑng thu§n non khá danh mong héa h¹n t¡i qu­n 7 đưãc triÃn khai do nhà đ§u tư Xuân Mai. dñ án chéa đñng nét c¥u trúc riêng tư và đÙc đáo, hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t cao c¥p theo chu©n năm sao, b£o đ£m sñ riêng biÇt cho dân cư sinh sÑng trong khu vñc.

ban chung cu eco green

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đưãc ví như càng d¥u nh¥n ß béc tranh th¿ giÛi chç giàu thuÙc khu vñc Qu­n 7. Bài vi¿t này SaleReal s½ Sơ lưãc l¡i Khách hàng thông tin đ§y đç nh¥t và mÛi nh¥t të chç đ§u tư Xuân Mai vÁ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 nh±m Quý khách hàng t¡o kh£ năng hiÃu rõ trên vÁ dñ án lý thú này.

Thông tin mÛi nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là càng dñ án lÛn đưãc đ§u tư Xuân Mai triÃn khai ß khu vñc NguyÅn Văn Linh, Qu­n 7, ĐÑi vÛi quy mô khu đ¥t r¥t lÛn t§m 14,36 ha n±m trên khu đ¥t s¡ch thuÙc quyÁn ©n chéa cça nhà đ§u tư này luôn.

vË th¿ dñ án n±m ngay m·t tiÁn đưÝng lÛn cça Qu­n 7 và còn là đ¡i lÙ m¡nh cça c£ khu vñc Nam Sài Gòn chánh là đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh.

t§m khu Đô thË Phú mù Hưng chëng 5 phút di chuyÃn, cách trung tâm Qu­n 7 cũng trong sÑ nay gian tương đương, điÃm vÑn đã r¥t NÕi b­t ĐÑi vÛi tiÁm năng xây dñng, tài chính lñc đÙng, nhiÁu quù đ¥t vàng. Ngoài ra cũng là điÃm chéa đñng hàng lo¡t tiÇn ích vưãt trÙi vÁ y t¿, văn hóa, giáo dåc...

Ngoài ra chç đ§u tư Xuân Mai cũng cho phép c¥u trúc và xây trên 50 tiÇn nghi nÙi khu vñc đà phåc vå cư dân như công mĩ, hÓ bơi, phòng Gym, sân thà thao, qu£ng trưÝng, phÑ đi bÙ, trung tâm thương m¡i, phòng sinh ho¡t cÙng đÓng, phòng mái chéc thå kiÇn, thư viÇn, phòng đÍc sách, bÇnh viÇn, trưÝng m§m non.... mÍi s½ xây thành càng điÁu kiÇn tiÇn ích hoàn chÉnh nh¥t đëng thà bÏ qua, chư dân s½ có càng đÝi sinh sÑng nghÉ dưáng ß ngôi chç cça mình mÙt cái đúng nghĩa.

eco green saigon

dñ án đưãc c¥u trúc và xây dñng theo cách Châu u đưãc bàn tài cça Nhïng ki¿n trúc sư tài hoa sáng t¡o, bên c¡nh sáng trúc khác biÇt là lÑi thi¿t k¿ c£nh quan lÑi theo cái an cư non, m­t đÙ cây xanh che phç và m·t nưÛc là hai y¿u tÑ chi¿m diÇn tích m¡nh nh¥t, hình nên môi trưÝng an cư mang đ­m ch¥t sinh thái ĐÑi vÛi hơn 50% m­t đÙ cây xanh và m·t nưÛc và 20% xây dñng tiÇn ích sÑng cho dân cư, m­t đÙ phát triÃn tòa nhà khá th¥p chÉ kho£ng 30%.

dñ án Eco Green Sai Gon đưãc xây và trß nên khu tÕ thích hãp Nhïng căn hÙ cao c¥p điÃn hình të mÙt l¡i 3PN ĐÑi vÛi nhiÁu mô hình căn hÙ khác nhau bao gÓm căn hÙ đ³ng c¥p, căn hÙ chung cư kinh doanh, chung cư t¡o sân vưÝn trên cao, t¡o nét riêng biÇt cho dñ án giïa lòng Qu­n 7. DiÇn tích Các lo¡i chung cư Eco Green Sai Gon t¡o diÇn tích giao đÙng të 52m2 tÛi 162m2.

HiÇn ß bÝ b¿n bán căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon v«n chưa có giá bán chánh théc, nhưng theo thông tin mà chúng tôi c­p nh­t giá bán të phía nÙi bÙ chç đ§u tư, bÝ b¿n bán giai đo¡n hai s½ cao hơn giai đo¡n 1 chëng 4-5tr/m2. v­y giá bán dñ sáng Eco Green Sai Gon t§m 55 - 65 triÇu /m2.

VÛi méc bÝ b¿n này Quý khách hàng có thà dÅ dàng ©n chéa căn hÙ Eco Green Sai Gon vì chÉ ph£i chÉ nên tích lũy tài s£n kho£ng 1 t÷ đÓng và có đưãc sñ giúp vay vÑn cça ngân hàng lên l¡i 70%.

Khách hàng https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ chÉ c§n thanh toán 50% là đã t¡o thà nh­n chç, bßi phương théc thanh toán linh ho¡t, chia theo ti¿n đÙ, đà Quý khách hàng có kh£ năng nhà đÙng hơn trong viÇc kinh tiêu và tích lũy.

eco green saigon

Vã chÓng tr» cũng t¡o thà chÍn chung cư Eco Green Sai Gon nh±m an cư, VÛi điÁu kiÇn mua theo hình théc tr£ góp ĐÑi vÛi vÑn tích lũy ban đ§u cça cha m¹ cho và tích góp, cùng vÛi thu nh­p vã chÓng hàng tháng t§m 40 triÇu là đã t¡o thà sß hïu càng căn hÙ chung cư t¡i dñ án Eco Green Sai Gon. chç đ§u tư Xuân Mai có chia nên nhiÁu phương théc thanh toán đà Quý khách t¡o kh£ năng lña chÍn theo đòi hÏi tài chính đà có đưãc nhiÁu ph§n quà đ·c biÇt të chç đ§u tư.

HiÇn ß dñ án đang trong sÑ quá trình thi công ph§n nÁn móng, ĐÑi vÛi ti¿n đÙ như hiÇn t¡i thì cuÑi quý 2 đã t¡o kh£ năng ti¿n hành chào bán. Nhïng kù sư và công nhân đang ráo ri¿t triÃn khai ngày đêm, s¯t thép đưãc t­p k¿t nên dñ án r¥t nhiÁu. B£ng hiÇu dñ án và văn phòng ban chÉ huy quân thå cũng đã đưãc dñng lên, đơn gi£n nh­n diÇn.

hơn đây là thông tin chi ti¿t chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 vì SaleReal biên t­p. Hy vÍng thông qua bài vi¿t này Quý khách hàng s½ hiÃu rõ hơn vÁ dñ án đ·c biÇt này. Hi vÍng r±ng thông qua bài vi¿t cça chúng tôi, Khách hàng t¡o thà hiÃu rõ hơn vÁ dñ án lý thú này.

nay gian và ch× chào bán thÝi kó hai s½ đưãc chúng tôi thông báo dưÛi tÛi Quý khách hàng.