Có những thông tin về chung cu Feliz En Vista Nhat Pham cần phải tìm hiểu kĩ

Home / Có những thông tin về chung cu Feliz En Vista Nhat Pham cần phải tìm hiểu kĩ
Có những thông tin về chung cu Feliz En Vista Nhat Pham cần phải tìm hiểu kĩ

Có những thông tin về chung cu Feliz En Vista Nhat Pham cần phải tìm hiểu kĩ

Thông tin Sơ nét vÁ dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là dñ án l¡ cça t­p đoàn Capitaland xây l¡c hơn tråc đưÝng Đ·ng Văn CÑng, dñ án t¡o ra ti¿ng vang lÛn m¡nh t¡i khu vñc Th¡nh Mù Lãi. sß hïu đËa th¿ thu­n lãi cho viÇc k¿t nÑi giao thông, cùng vÛi đó là chéa đñng hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t khác biÇt, cao c¥p c¥p đang là Các tÑ ch¥t gây thành giá trí cho chung cư Feliz En Vista. Bài vi¿t này hãy cùng vÛi Nh­t Ph¡m & Nhïng cÙng thå TÕng quan kinh ti¿t vÁ dñ án căn hÙ chung cư Feliz En Vista nhé.

vË th¿ Feliz En Vista ß đâu?

tÍa l¡c t¡i vË th¿ đ¯c đËa trên đưÝng Đ·ng Văn Công, trung tâm khu vñc đô thË Th¡nh Mù Lãi. Đây đưãc coi là đËa th¿ đ§y tiÁm lñc lúc 4 m·t cça dñ án đÁu ti¿p xúc ĐÑi vÛi m·t tiÁn đưÝng.

ĐÑi vÛi lÇ v­y 2 m·t ti¿p xúc ĐÑi vÛi 2 tuy¿n đưÝng m¡nh là Trương Văn Bang và Đ³ng Văn Công là 2 tuy¿n đưÝng lÛn m¡nh ß khu Th¡nh Mù Lãi Khi¿n cư dân sinh sÑng ß chung cư Feliz En Vista Capitaland đưãc g¯n k¿t giao thông mÙt t§m đơn gi£n nh¥t. cách trung tâm Qu­n 1 t§m 10 phút đi, t§m c§u Phú h£o kho£ng 10 phút, cao tÑc TP. hÓ Chí Minh - Long Thành - D§u Giây kho£ng 3 phút. thu hút liên k¿ khu đô thË Thç Thiêm (trung tâm hành chính xa l¡ cça thành phÑ) chÉ m¥t chëng 7 phút.

k¿t c¥u dñ án Feliz En Vista Qu­n 2

Feliz En Vista là căn hÙ chung cư đưãc c¥u trúc theo lÑi đ³ng c¥p Châu u, ĐÑi vÛi ưu điÃm là căn hÙ chung cư n±m ven sông Sài Gòn. Feliz En Vista đưãc c¥u trúc theo cách mß đà đem tÛi điÁu kiÇn an cư khoáng đ¡t cùng cái nhìn lý tưßng cho mÍi căn hÙ chung cư.

dñ án đưãc quy ho¡ch VÛi Các căn hÙ cao c¥p, dulex, dulex có sân vưÝn, Penhouse, mÍi đÁu đưãc k¿t c¥u sang trÍng và tân ti¿n. Đưãc nhà đ§u tư bàn giao và hoàn thiÇn đưãc trang bË vì Nhïng thương hiÇu nÕi ti¿ng b­c nh¥t nhiên giÛi, sµn sàng dÍn vô t¡i ho·cj cho thuê gÓm có: tç đà giày, tç qu§n áo, b¿p và máy hút båi, vòi nưÛc và ch­u ría, thi¿t bË vÇ sinh, máy tÑ ch¥t hòa, khóa cía thông minh,...

cùng đ¥y là sñ góp m·t cça hơn 100 tiÇn nghi nÙi khu, trong đ¥y t¡o r¥t nhïng tiÇn nghi, dËch vå l§n Чu tiên t¡o m·t t¡i ViÇt Nam. k¿t hãp VÛi không gian xanh đưãc nhà đ§u tư xây theo lÑi sÑng xanh. Feliz En Vista là mÙt trong Nhïng dñ án đưãc c¥p chéng nh­n "tiêu chu©n mñc ch¯c vÁ k¿t c¥u xanh".

tiÇn ích chung cư Feliz En Vista

Là dñ án cao c¥p đưãc chç đ§u tư Capitaland đ§u tư m¡nh vÁ m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t, đóng góp nâng cao giá trË cça dñ án Feliz En Vista lên mÙt t§ng cao mÛi VÛi hÇ thÑng tiÇn nghi đa d¡ng, đ³ng c¥p https://nhatpham.net/du-an/feliz-en-vista/ VÛi nhïng tiÇn ích nÙi b­t l§n đ§u t¡o m·t ß ViÇt Nam.

Bãi biÃn nhân xây cùng khu vui chơi thçy cũng là tiÇn ích t¡o thành nét khác biÇt cho Feliz En Vista Qu­n 2, đem đ¿n cho ninh kh£ năng dân cư không khí biÃn ngay ß chính khuôn viên dñ án VÛi làn nưÛc trong sÑ xanh, bãi cát tr¯ng k¿t thích hãp VÛi hÇ thÑng cây xanh đem đ¿n cho dân cư Nhïng giây phút nghÉ ngơi hoàn mù ngay ß chánh căn hÙ cça mình.

SuÑi nưÛc hút quanh năm, đây cũng là mÙt tiÇn nghi NÕi trÙi mà ít dñ án gì cùng vÛi ph§n khúc đưãc trân trÍng.

Là mÙt dñ án đưãc thi¿t k¿ theo lÑi resort năm sao cao c¥p quÑc t¿ VÛi bà bơi nưÛc ngÍt và mÙt bà bơi nưÛc m·n, đưÝng trưãt nưÛc m¡o hiÃm, hÓ vui chơi ngoài trÝi, Ñc đ£o thư gián, công mĩ cây xanh,...

dñ án cũng c¥p nhïng tiÇn ích vui chơi cho cư dân như r¡p chi¿u phim, đưÝng bÙ hành chân mây, công mĩ cây non, phòng Gym, trung tâm spa,...

Đây là dñ án đưãc Nh­t Ph¡m đánh giáo cao vÁ c£ vË trí, thi¿t k¿, đ·c biÇt là chu×i cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p đem đ¿n càng ch× tuyÇt mù đà an cư và nghÉ ngơi giïa thành phÑ. trên nhiên nïa, nhà đ§u tư Capitaland còn mang tÛi cho cư dân Nhïng hưßng thå cuÙc sinh sÑng VÛi Nhïng tiêu chu©n an cư hoàn h£o t¡i dñ án Feliz En Vista.

chç đ§u tư Feliz En Vista là đơn vË nào?

Đưãc bi¿t chç đ§u tư dñ án Feliz En Vista Qu­n 2 là t­p đoàn Capitaland, đây là càng t­p đoàn BDS lÛn m¡nh và đáng tin c­y đ¿n të Singapore.

t¡i ViÇt Nam, Capitaland đưãc bi¿t tÛi là nhà b¥t đÙng s£n lÛn m¡nh VÛi nhïng dñ án ĐÑi vÛi ch¥t Lưãng vưãt trÙi, đem l¡i hàng ngàn tÕ ¥m cho dân cư. Đông nay Capitaland cũng cam k¿t s½ đ§u tư lâu dài ß thË trưÝng BDS ViÇt Nam.

T­p đoàn Capitaland Vietnam hiÇn đã t¡o m·t t¡i 7 tÉnh nên lÛn m¡nh cça ViÇt Nam như TP. HCM, H£i Phòng, H¡ Long, Đà Nµng, Bình Dương và Nha Trang đ§u tư trong lĩnh vñc căn hÙ chung cư nhà ß và căn hÙ dËch vå.

có kh£ năng m¥y Capitaland đã góp ph§n bi¿n đÕi diÇn m¡o mÛi cça nhïng khu vñc đô thË, thành phÑ lÛn m¡nh ß viÇt Nam qua Nhïng dñ án m¡nh và vinh dñ nh­n đưãc thå tín nhiÇm cça Khách hàng cũng như vinh dñ có đưãc Các gi£i thưßng lÛn như TOP 100 t­p đoàn bÁn vïng nh¥t toàn c§u hơn v­y giÛi, gi£i thưßng qu£n trË doanh nghiÇp tài chánh v­y giÛi 2019,...

trên đây là Các thông tin đưãc Nh­t Ph¡m tÕng thích hãp và gíi tÛi Quý khách, hy vÍng Các thông tin mà nhatpham cung c¥p s½ bÕ nghi VÛi Quý khách. Khách hàng muÑn bi¿t thêm nhiÁu thông tin có thà theo dõi t¡i trang nhatpham.net ho·c liên hÇ trñc ti¿p cho Nh­t Ph¡m nh±m đưãc tư v¥n kinh ti¿t trên.