lưu ý cần biết về can ho Sunshine Diamond River SaleReal

Home / lưu ý cần biết về can ho Sunshine Diamond River SaleReal
lưu ý cần biết về can ho Sunshine Diamond River SaleReal

lưu ý cần biết về can ho Sunshine Diamond River SaleReal

có nên đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River không?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi đưãc Sunshine Group ra m¯t ß thË trưÝng Qu­n 7, VÛi nhiÁu điÃm NÕi b­t cùng vÛi Các tÑ ch¥t h¥p d«n đã làm cho nhiÁu Quý khách ph£i h¥p d«n chú ý. Sunshine Diamond River Qu­n 7 cçng là mÙt trong Nhïng lña chÍn đ§u tư d«n đ§u, Quý khách t¡o kh£ năng tham kh£o thêm bài vi¿t chia s» cça SaleReal Team SaleReal Team dưÛi đây vÁ viÇc đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River.

chung cư Sunshine Diamond River chéa đñng đưãc vË th¿ đ¯c đËa

sau đây là Nhïng y¿u tÑ vÁ đËa th¿ làm cho giá trË cça dñ án đưãc tăng cao khi Quý khách hàng lña chÍn đ§u tư t¡i Sunshine Diamond River.

dñ án Sunshine Diamond River chéa đñng vË trí ch¯c trên đưÝng Đào Trí, phưÝng Tân Phú, Qu­n 7, tÍa l¡c liên k¿ c§u Bà BưÛm. Đây đưãc gÍi là vË trí "Vàng" t¡i Qu­n 7 vì do dñ án Sunshine Diamond River n±m g§n khu đô thË Phú Mù Hưng, và là khu đ¥t ven sông hi¿m hoi còn l¡i t¡i Qu­n 7, 1 m·t ti¿p giáp ĐÑi vÛi r¡ch Bà BưÛm, 1 m·t ti¿p giáp sông Sài Gòn. VÛi ưu th¿ này cư dân ß Sunshine Diamond River đưãc hưßng thå trÍn v¹n chu×i H¡ t§ng giao thông hoàn thiÇn và hoàn chÉnh lúc đưãc nhà nưÛc nh¥n m¡nh đ§u tư và xây.

VÛi lãi th¿ tÍa l¡c trong sÑ khu vñc đưãc quy ho¡ch bài b£n vÁ Cơ sß h¡ t§ng giao thông hoàn chÉnh và đÓng bÙ cùng vÛi viÇc n±m trên tråc đưÝng chính Giúp të đËa th¿ dñ án Sunshine Diamond River thu­n lãi k¿t nÑi VÛi Các khu g§n kÁ như qu­n 2, khu đô thË Th¡nh mù Lãi chÉ m¥t chëng 7 phút qua c§u Phú Mù, vô khu vñc trung tâm qu­n 7, khu đô thË Phú Mù Hưng chÉ m¥t kho£ng năm phút qua đưÝng c§u Phú Mù - NguyÅn Văn Linh, di chuyÃn vô trung tâm qu­n 1 chÉ m¥t t§m 25 phút di chuyÃn.

Các y¿u tÑ quy¿t đËnh trË giá dñ án vÁ sau

dñ án Sunshine Diamond River sß hïu vË trí h§u như đã đưãc thành phÑ đ§u tư và quy ho¡ch bài b£n vÁ H¡ t§ng giao thông VÛi tuy¿n đưÝng c§u Phú Mù k¿t nÑi qu­n 2 VÛi đưÝng NguyÅn Văn Linh đây là tråc đưÝng đã đưãc nâng cung c¥p mß rÙng hiÇn đ¡i, đơn gi£n cho v¥n đÁ k¿t nÑi giao thông cho cư dân sinh sÑng t¡i chung cư Sunshine Diamond River.

mÙt trong Nhïng y¿u tÑ t¡o ra giá trË m¡nh nh¥t cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 là công mĩ Mũi Đèn ĐÏ VÛi quy mô 117ha, trong sÑ đó t¡o khu công mĩ h×n phù hãp đa chéc năng chëng 82ha và khu đô thË chç t¡i 35ha. Theo quy ho¡ch, khu vñc công viên đô thË này có chéc lñc căn hÙ cao c¥p, biÇt thñ nghÉ dưáng, cao Ñc văn phòng h¡ng A, khách s¡n 5 sao, c£ng tàu khách quÑc t¿,... hiÇn ß, theo thà sát chç đ§u tư đang triÃn khai xây Cơ sß h¡ t§ng nÙi khu vñc và nhà qu£n lý dñ án, thu hút là chu×i đê kè bao quanh khu đ¥t rÙng lÛn này.

Чy là Nhïng y¿u tÑ £nh hưßng l¡i tiÁm lñc trË giá sau này cça căn hÙ Sunshine Diamond River. bên c¡nh đó, dñ án Sunshine Diamond River còn đưãc mong héa h¹n dña vô kh£ năng khai thác kh£ năng kinh doanh nhÝ vô lo¡i hình Shophouse đưãc chç đ§u tư phát triÃn ngay t¡i nÙi khu dñ án.

Đây là thÝi kó tÑt nh¥t đà đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 VÛi Nhïng chç đ§u tư lưÛt sóng và Nhïng chç đ§u tư cho thuê thì đây là thÝi điÃm tÑi ưu nh¥t đà đ§u tư vào Nhïng chung cư thương m¡i, căn hÙ, văn phòng và Officetel do tính thanh kho£n cñc cao khi dñ án đưãc đưa vào sí dång mÛi méc lãi nhu­n cao bßi kh£ năng khai thác thương m¡i m¡nh lúc đưãc chç đ§u tư bÑ trí ngay t¡i m·t tiÁn đưÝng. y¿u tÑ này cho th¥y răng chung cư Sunshine Diamond River Qu­n 7 t¡o kh£ năng m¡nh lãi nhu­n sÛm nh¥t cho Các chç đ§u tư.

chung cư đem l¡i đÝi sinh sÑng hoàn h£o ß Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7 xéng đáng là dñ án danh sinh sÑng nh¥t t¡i khu qu­n 7, ©n chéa các y¿u tÑ Khi¿n căn hÙ Sunshine Diamond River trß nên chung cư đáng sÑng nh¥t trên sàn căn hÙ cao c¥p 5 2019.

mang l¡i cuÙc sÑng xanh trÍn v¹n cho ngưÝi dân, ĐÑi vÛi lãi th¿ 1 m·t bưÛc nên r¡ch Bà BưÛm, mÙt m·t lÑi thành sông Sài Gòn hùng vĩ gây thành khung c£nh ưu viÇt cho Sunshine Diamond River. cùng b§u đëng khí trong lành thoáng đãng të 2 con sông m¡nh, chç đ§u tư cũng dành cho các diÇn tích đ¥t đà l¯p không gian non đà đem đ¿n cho cư dân cuÙc sÑng non. ß Sunshine Diamond River t¡o thà nh¯c môi trưÝng xanh tràn ng­p kh¯p toàn bÙ nơi ß Nhïng hÓ bơi trong sÑ chç, ngoài trÝi, khu vñc vui chơi gi£i trí, công mĩ bÑn mùa, ban công Nhïng chung cư, khu vưÝn treo,... mÍi thå l¯p cça chç đ§u tư VÛi måc đích đem đ¿n cho cư dân cuÙc sÑng non và điÁu kiÇn nghÉ dưáng thñc sñ ngay chánh t¡i căn hÙ cça mình.

chu×i cơ sß v­t ch¥t đưãc chç đ§u tư xây dñng đà đáp éng đòi hÏi vui chơi gi£i trí căn b£n tÛi đ³ng c¥p cho ngưÝi dân an cư ß căn hÙ Sunshine Diamond River ĐÑi vÛi bà bơi thác nưÛc 2 t§ng, Cafe Sky, Rooftop Bar, công mĩ cây non, khu vñc vui chơi,... s½ là điÃm gây ra Các giây phút thư thái, tho£i mái nh¥t cho cư dân, tr£i nghiÇm khung c£nh ninh c£nh thành phÑ ng­p tràn s¯c non hay toàn c£nh thành phÑ lung linh ng­p tràn ánh đèn.

Qua Nhïng y¿u tÑ phía trên, SaleReal Team tÕng thích hãp l¡i t¡o thà th¥y ch¯n viÇc dñ án căn hÙ Sunshine Diamond River s½ đưãc đông đ£o Khách hàng tranh nhau mua, vì v­y v¥n đÁ đ§u tư vô dñ án Qu­n 7 này là mÙt chÍn đ·c biÇt đúng đ¯ng, hy vÍng Quý khách s½ đưãc trân trÍng thå chÍn chính xác nh¥t.