Cách giải thích về SaleReal thật là gây chán

Home / Cách giải thích về SaleReal thật là gây chán
Cách giải thích về SaleReal thật là gây chán

Cách giải thích về SaleReal thật là gây chán

Vài nét vÁ dñ án Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án căn hÙ chung cư t¡i đưÝng B¿n Nghé, qu­n 7, tÍa l¡c t¡i mÛi c£ng Tân Thu­n. dñ án đưãc đ§u tư bßi công ty BDS Ti¿n PhưÛc và mÙt công BDS Sanyo Homes Nh­t B£n.

Thông tin Tìm hiÃu dñ án Ascent Garden Home Ti¿n Phát

Ascent Garden Home có quy mô 1ha VÛi 2 block, m×i block cao 29 t§ng, trong sÑ đó t¡o 3 t§ng đ­u xe, 2 t§ng làm khu thương m¡i. tiÇn nghi dñ án t¡o bà bơi, có khu vui chơi gi£i trí tr» em, công viên, thư viÇn…

du an ascent garden home quan 7

Theo SaleReal Khái quát, t­p đoàn Ti¿n Phát là thành viên trñc thuÙc cça tÕng công ty phát triÃn Hoà Bình. Ti¿n Phát thưÝng thích hãp tác VÛi Các công ty b¥t đÙng s£n Nh­t B£n đà đ§u tư dñ án. Ascent Garden Home đưãc xây dñng ĐÑi vÛi thå phù hãp tác cça công ty Sanyo Homes Nh­t B£n.

chç đ§u tư căn hÙ Ascent Garden Home là Ti¿n Phát, mÙt nên mĩ cça tÕ công ty xây dñng Hòa Bình. Ti¿n Phát đã cho Quý khách hàng th¥y thà cça Ascent Garden Home Quan 7 SaleReal mình qua Nhïng dñ án như The Ascent t¡i qu­n 2 (mÙt dñ án bàn giao trưÛc t¡i h¡n cam k¿t), dñ án Ascent Cityview t¡i qu­n 4, dñ án Ascent Lakeside t¡i đưÝng NguyÅn Văn Linh, qu­n 7, dñ án Ascent Riverside ß qu­n 4, dñ án Ascent Plaza qu­n Bình Th¡nh.

Ngoài nên Ti¿n Phát còn đ§u tư Nhïng dñ án khác là: Riva Park, Grand Riverside, Soho Premier, The Penta (Bình Th¡nh), Soho Riverview.

uy tín cça Ti¿n Phát còn đưãc kh£ năng hiÇn qua Các gi£i thưßng đưãc trao cho công ty, ví då là gi£i “dñ án b¥t đÙng s£n tÑi ưu nh¥t ViÇt Nam 5 2016”, dñ án The Ascent Thao Dien đưãc trao gi£i “công trình sí dång tài nguyên hiÇu qu£”.

dñ án Ascent Garden Home đưãc thi¿t k¿ và xây tuyÇt đÑi do Hòa Bình, công ty m¹ cça Ti¿n Phát. ĐÑi vÛi Hòa Bình thì Khách hàng có kh£ năng yên tâm bßi Hòa Bình là công ty xây dñng m¡nh, đã thi công nhiÁu dñ án lÛn m¡nh như: Tòa chç Keangnam, tòa chç VietinBank, tòa chç Desa… Ngoài sàn ViÇt Nam, Hòa Bình còn tham gia phát triÃn ß nưÛc ngoài như Malaysia.

du an ascent garden home

Theo Khám phá cça SaleReal, dñ án đã ra m¯t thË trưÝng nhưng v«n chưa chào bán. BuÕi lÅ nên m¯t diÅn nên t¡i nhà hàng The Adora, đưÝng NguyÅn KiÇm, qu­n Gò V¥p vào ngày 24/11/2018.

dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 nÕi ti¿ng vì bßi trưÛc đ¥y chç đ§u tư Ti¿n Phát đã thñc hiÇn nhïng dñ án căn hÙ thuÙc dòng The Ascent, ví då là The Ascent Thao Dien, Ascent Plaza (qu­n Bình Th¡nh). Các dñ án đ¥y đÁu có ch¥t Lưãng tÑt, Quý khách hài lòng.

dñ án t¡o thi¿t k¿ giÑng VÛi sáng trúc Nh­t b£n. Quy mô dñ án là 1ha nhưng chÉ có 540 căn hÙ chung cư. M­t đÙ xây dñng th¥p. ngưÝi dân ß đây có sñ yên tĩnh và ít phéc t¡p hơn so VÛi Nhïng dñ án t¡o quy mô lÛn.

Ch¥t Lưãng cça dñ án cũng tÑi ưu trên dña t¡o sñ tham gia phát triÃn cça công ty xây dñng Hòa Bình. HiÇn nay Hòa Bình đã t¡o công nghÇ phát triÃn tân ti¿n, đó là công nghÇ xây “Gang Form” cho phép xây mau trên mà yên toàn trên.

vË trí dñ án Ascent Garden Home Ti¿n PhưÛc

Như có TÕng quát ß ph§n trên, vË trí dñ án Ascent Garden Home n±m t¡i đưÝng B¿n Nghé, phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7. dñ án n±m ß g§n Phú h£o Hưng, trung tâm ra phÑ, sông Sài Gòn.

sau này c§u Thç Thiêm 4 làm xong thì të dñ án di chuyÃn qua Thç Thiêm mau trên so VÛi hiÇn ß. Thç Thiêm sau này là trung tâm tài chánh, kinh doanh lÛn nh¥t ViÇt Nam. VÛi vË th¿ như th¿ thì giá bán căn hÙ Ascent Garden Home trong th¥y 5 đ¿n s½ gia tăng.

du an ascent garden home

C§u Thç Thiêm 4 đáng l½ đã đưãc khßi công vô 5 2018, nhưng çy ban nhân dân thành phÑ bà Chí Minh yên c§u thanh tra l¡i k¿ ho¡ch cho ra dñ án bË t¡m hoãn cho l¡i 5 2019. Dñ sáng là cuÑi năm 2019, đ§u năm 2020 dñ án s½ khßi công. tÕ sÑ vÑn đ§u tư là 5.400 t÷ đÓng.

vË trí dñ án Ascent Garden Home n±m t¡i g§n khu đô thË Phú mù Hưng cho ra đưãc cư dân t¡o kh£ năng sí dång các cơ sß v­t ch¥t. NÙi khu vñc dñ án có các tiÇn ích nhưng t¡o nhïng thé nên thành bên ngoài.

HiÇn t¡i, đà di chuyÃn të Ascent Garden Home đ¿n qu­n 1 nên m¥t các t¡i gian m·c dù quãng đưÝng không xa, lý do là đưÝng NguyÅn thiÇn ra nÕi ti¿ng là tuy¿n đưÝng k¹t xe. có khi c§n m¥t 30 phút đà đi đưãc 1km.

chi¿n lưãc chào rÙng đưÝng NguyÅn t¥t nên lên 45 mét đã đưãc trình lên nhưng chưa xét duyÇt do vưÛng m¯c vÁ vÑn đ§u tư. t¡o kh£ năng dñ án s½ b¯t đ§u đưãc áp dång trong 1-2 5 l¡i.

du an ascent garden home quan 7

Tuy đëng có nhïng £nh hưßng như c§u Thç Thiêm 4 và chào rÙng đưÝng NguyÅn t¥t thành nhưng dñ án c§u Thç Thiêm 3 cũng có tác đÙng không ít l¡i căn hÙ Ascent Garden Home.

kà cùng, vË trí dñ án Ascent Garden Home Qu­n 7 là có nhiÁu tiÁm lñc. bßi nhiên Khách hàng nên suy xét chÍn lña khi có ý đËnh đ§u tư chung cư qu­n 7.

đà bi¿t thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án, Khách hàng vui lòng liên hÇ công ty b¥t đÙng s£n SaleReal – càng công ty chuyên phân phÑi b¥t đÙng s£n t¡i khu Đông và khu vñc Nam.