Quý khách được gì khi chọn nhatpham

Home / Quý khách được gì khi chọn nhatpham
Quý khách được gì khi chọn nhatpham

Quý khách được gì khi chọn nhatpham

Thông tin dñ án Saigon Sports City qu­n 2

cùng vÛi dòng ch£y sàn b¥t đÙng s£n đÕ vÁ khu đông thành phÑ HÓ Chí Minh, trong sÑ 3 năm trß l¡i đây, khu vñc đô thË Nam R¡ch Chi¿c đang sôi såc ĐÑi vÛi nhiÁu dñ án xa l¡ l§n lưãt hình nên, và 1 trong đó chính là dñ án Saigon Sports City, S£n ph©m vì t­p đoàn Keppel Land thñc hiÇn.

M·t b±ng quy ho¡ch dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc thñc hiÇn như v­y nào? t¡o Các h¡ng måc gì đang đưãc đ§u tư thñc hiÇn ß đây? vË th¿ dñ án t¡i đâu? là 1 sÑ câu hÏi đang đưãc quan tâm TÕng quát các nh¥t.

Chia s» të Nh­t Ph¡m và Các cÙng thå, thương hiÇu “thÕ đËa” có m·t ß phía đông Tp. HÓ Chí Minh s½ l§n lưãt gi£i đáp Nhïng viÇc này të dñ án Saigon Sports City đ¿n Khách hàng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu ích.

Thông tin quy ho¡ch căn hÙ Saigon Sports City

Saigon Sports City là dñ án đưãc áp dång ĐÑi vÛi quy mô rÙng 64ha, to¡ l¡c trên m·t tiÁn đưÝng Song Hành thuÙc đËa ph­n phưÝng yên Phú, qu­n 2, thành phÑ hÓ Chí Minh. điÃm nh­n diÇn đËa th¿ dñ án qu­n 2 r¥t dÅ lúc hiÇn hïu trưÛc m·t tiÁn là c§u Mương kinh, tÍa l¡c trong qu§n kh£ năng quy ho¡ch lÛn m¡nh nh¥t khu vñc Nam R¡ch Chi¿c.

Các h¡ng måc quy ho¡ch ß khuôn mĩ nÙi khu vñc gÓm chung cư, chç phÑ, biÇt thñ, văn phòng kinh doanh – dËch vå cao c¥p, đưãc chia ra các phân khu vñc khác nhau. lý thú đó chánh là Các điÃm cÙng ß phân khu thñc hiÇn Nhïng dñ án thà dåc, có ho¡t đÙng sôi nÕi và cñc kó s§m u¥t.

ch× qua Nhïng m·t giáp chung cư Saigon Sports City có thà th¥y, ß khu vñc bên Đông đó chánh là m·t giáp ĐÑi vÛi khu vñc thà dåc thà thao, nhà t¡i, sân golf và khu đô thË Him Lam – Bình yên. bên Tây là m·t giáp ĐÑi vÛi khu thà dåc liên phù hãp Nam r¡ch Chi¿c t¡i khu vñc B và khu vñc C và khu trung tâm thi đ¥u đa lñc. Và cuÑi cùng là m·t giáp bên Nam ß tuy¿n đưÝng Song Hành, cao tÑc Long Thành – D§u Giây. M·t giáp còn đ¿n hưÛng vÁ dòng sông Nam R¡ch Chi¿c.

VÛi viÇc sß hïu Nhïng m·t giáp này, căn hÙ cao c¥p qu­n 2 ©n chéa khá các ưu th¿ vưãt trÙi, HÙi tå đ§y đç Các tÑ ch¥t vưãng khí sinh tài, c­n lÙ, c­n thË đ¿n c­n giang, có thà mang l¡i nhïng may m¯n cho chç nhà lúc chÍn nơi đây đà an cư.

dñ án Saigon Sports City qu­n 2 đưãc áp dång ĐÑi vÛi 10 block cao t§ng, chéa đñng đÙ cao chëng du an Keppel Land Nhat Pham 30 t§ng, hiÇn hïu là sñ l¯p đ·t khoa hÍc cça kho£ng 4.300 S£n ph©m t¡i khuôn viên nÙi khu vñc VÛi m­t đÙ xây dñng chÉ chi¿m t§m 25%.

Quy ho¡ch Các phân khu vñc dñ án Saigon Sports City

thå linh ho¡t trong sÑ cách l¯p đ·t thà hiÇn t¡i 2 phân khu vñc chéc lñc, đó là:

Phân khu 1: diÇn tích 26ha là phân khu tÍa l¡c ß phía B¯c r¡ch Mương kinh. điÃm đây đưãc đ§u tư quy ho¡ch chç y¿u là khu thà dåc thà thao, trung tâm hu¥n luyÇn và thi đ¥u đem chu©n mñc quÑc tiÅn, trưÝng thà thao lñc khi¿u là chính.

ĐiÃn hình có sân bóng, ĐÑi vÛi séc chéa l¯p đ·t cho t§m 10.000 điÃm ngÓi, 9 sân tennis chéa đưãc t§m 2.000 nơi ngÓi, và 2.000 điÃm ngÓi dành khu bà bơi có mái che, đ·c biÇt quy mô, đ³ng c¥p và chi ti¿t.

c¥u trúc đưãc sí dång đan xen VÛi khuôn viên cây xanh cùng khu vñc công viên, gây điÁu kiÇn thoáng mát trong sÑ lành và thanh lÍc không khí tñ nhiên, y¿u tÑ hoà nhiÇt đÙ Õn đËnh ß khuôn viên nÙi khu dñ án. bên c¡nh đ¥y còn có khu vñc trưÝng hÍc và khu vñc trung tâm thương m¡i cũng đưãc bÑ trí ß đây.

Ph§n diÇn tích còn tÛi đưãc sí dång cho viÇc quy ho¡ch t¡i phân khu vñc sÑ 2, có vË trí tÍa l¡c t¡i phía Nam R¡ch Mương kinh. Đây chính là qu§n thà khu vñc trung tâm kinh doanh và dËch vå khép kín. Các chung cư Saigon Sports City đưãc xây nhà y¿u ß đây, đà mang tÛi sñ g¯n k¿t giao thông đơn gi£n cũng như đáp éng ngay Các tiÇn ích sí dång cho cÙng đÓng cư dân.

lý thú, sñ phân chia 2 khu s½ Làm cho b§u đëng khí đưãc Õn đËnh, ngưÝi dân đëng bË làm phiÁn, Nhïng v­n đÙng mĩ tÛi có 1 môi trưÝng vui v» cho v¥n đÁ t­p luyÇn và thi đ¥u.

phía c¡nh đ¥y, ß khu vñc Nam dñ án Saigon Sports City còn t¡o Nhïng khu đà áp dång Các tiÇn ích như: trung tâm hÙi nghË triÃn lãm, y t¿, văn hóa, phåc vå cho kho£ng 12.000 Quý khách hàng. khu vñc khách s¡n cao c¥p, căn hÙ chung cư cho thuê, văn phòng thương m¡i, cung éng cho t§m năm.000 Quý khách.

chéng minh rõ ràng b±ng Nhïng con sÑ chéng tÏ thå quy ho¡ch t¡i dñ án qu­n 2 đưãc chç đ§u tư Keppel Land đã r¥t suy xét và lên chi¿n lưãc cho dñ án 1 t§m tÉ m©n và kinh ti¿t, t¡o không gian thu­n tiÇn cho c£ đÑi tác l«n Quý khách t¡o kh£ năng bao thà đưãc thå hiÇn diÇn cça Nhïng h¡ng måc đang đưãc quy ho¡ch t¡i đây, chç đÙng chÍn lña cho mình Nhïng Dòng s£n ph©m phù hãp.

đà t¡o thêm Các thông tin liên thà vÁ căn hÙ Saigon Sports City, Quý khách hàng có thà tham kh£o thêm ß nhatpham.net vÁ Các bài vi¿t đánh giá và Nh­n xét vÁ dñ án qu­n 2 cũng như sàn Đông Sài Gòn, giúp Quý khách hàng t¡o thà thu­n tiÇn tìm ki¿m mÙt điÃm sÑng ho·c đ§u tư phù hãp.