cách sunshine city sai gon dungquoc thu hút khách hàng

Home / cách sunshine city sai gon dungquoc thu hút khách hàng
cách sunshine city sai gon dungquoc thu hút khách hàng

cách sunshine city sai gon dungquoc thu hút khách hàng

Nhïng nơi NÕi trÙi mà căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn sá hïu

dñ án Sunshine City Sài Gòn là càng trong Các dñ án vëa mÛi đưãc chç đ§u tư Sunshine Group triÃn khai trong sÑ 5 2018, dñ án vô thÝi điÃm hiÇn ß đang đưãc trân trÍng sñ quan tâm cça r¥t nhïng Quý khách đang t¡o ý đËnh đ§u tư mua khi sá hïu r¥t các ch× Vưãt b­c të: Ch¥t SÑ lưãng điÁu kiÇn sinh sÑng, thà k¿t nÑi giao thông cũng như h¡ng måc tiÇn nghi đ³ng c¥p. chÝ dñ án s½ mang tÛi mÙt cuÙc sinh sÑng đ§y đç và tiÇn nghi dành cho Khách hàng.

v­y dñ án sá hïu Nhïng ch× Vưãt b­c gì? tiÁm năng nên sao? Thông qua bài vi¿t dưÛi đây, dungquoc s½ đưa nên nhïng Nh­n đËnh và nh­n xét vÁ Nhïng th¯c m¯c cça Khách hàng mÙt t§m đ§y đç và chính xác nh¥t.

du an sunshine city saigon

Các điÃm NÕi b­t mà chung cư Sunshine City Qu­n 7 sá hïu

dñ án t¡o quy mô khá lÛn ĐÑi vÛi tÕ diÇn tích lên tÛi 10 ha, ĐÑi vÛi 11 block cao të 26 - 38 t§ng đưãc xây và s½ c¥p thành thË trưÝng trên 3000 căn hÙ chung cư cao c¥p. trong đ¥y, Nhïng chung cư s½ đưãc thi¿t k¿ đa d¡ng të căn hÙ chung cư mÙt phòng ngç - 3 phòng ngç, Offictel, penhouse,…

có đËa th¿ n±m ß đưÝng Phú Thu­n, thuÙc phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. VÁ vË trí cça dñ án đưãc Quoc Dung Blog và Quý khách đánh giá r¥t cao lúc sá hïu vào vàn Nhïng kh£ năng NÕi trÙi lúc tÍa l¡c t¡i khu vñc s§m u¥t b­c nh¥t t¡i Sài Gòn.

Đây là khu vñc có H¡ t§ng giao thông r¥t đưãc chú trÍng và phát triÃn trong vài năm trß l¡i đây, điÁu này cũng đúng lúc dân cư sinh sÑng t¡i khu này cñc kó đông đúc nên SÑ lưãng xe cÙ lưu thông qua đ¿n t¡i Nhïng tuy¿n đưÝng là cñc kó đông đúc. ra Nhïng tuy¿n đưÝng ß đây đưãc phát triÃn VÛi quy mô khá m¡nh và tân ti¿n s½ gi£i quy¿t tình tr¡ng k¹t xe kéo dài vào Các giÝ cao ch×.

- NguyÅn Lương B±ng: Tuy¿n đưÝng chÉ vëa l¡ đưãc thông xe vô cuÑi 5 2017 VÛi phéc chi phí đ§u tư lên tÛi 270 t÷ đÓng, tuy¿n đưÝng r¥t rÙng lÛn VÛi lÙ giÛi lên tÛi 40 m và dài mÙt km.

can ho sunshine city saigon

- Đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh: Là tuy¿n đưÝng đô thË lÛn và tiên ti¿n nh¥t ß nên phÑ bà Chí Minh ĐÑi vÛi phéc chiÁu dài lên tÛi 17.8 km, đ·c biÇt rÙng m¡nh ĐÑi vÛi lÙ giÛi lên l¡i 120 m.

-Huónh T¥n Phát: TrưÛc kia tuy¿n đưÝng này r¥t nhÏ h¹p và thưÝng xuyên x£y nên tình tr¡ng ng­p låt vô Nhïng ngày mưa gió, hiÇn cũng đã nâng đưãc nâng cung c¥p VÛi tÕ kho£n phí 250 t÷ đÓng nh±m gi£i quy¿t triÇt nh±m tình tr¡ng này.

VÛi Các tuy¿n đưÝng mà Quoc Dung Blog đã liÇt kê h§u h¿t đÁu có cái £nh hưßng khá lÛn m¡nh VÛi dñ án Sunshine City Qu­n 7 s½ Giúp cho thà k¿t nÑi giao thông cça Quý khách hàng s½ trß ra thu­n lãi và đơn gi£n hơn đ¿n Các khu vñc liÁn kÁ đ·c biÇt đơn gi£n và mau chóng. Cơ sß h¡ t§ng giao thông xây dñng cũng s½ đÓng nghĩa ĐÑi vÛi viÇc giá trË b¥t đÙng s£n cça khu Qu­n 7 nói cùng và Sunshine City Sài Gòn nói khác biÇt s½ đưãc gia tăng mÙt t§m lÛn và mau l¹.

chánh do y¿u tÑ này nên Quý khách s½ di chuyÃn đ·c biÇt mau chóng và đơn gi£n đ¿n:

- Të Sunshine City Sài Gòn đ¿n khu vñc đô thË Phú mù Hưng chÉ VÛi năm phút.

- căn hÙ chung cư Sunshine City Sài Gòn đ¿n trung tâm Qu­n mÙt chÉ VÛi 20 phút là t¡o kh£ năng ti¿p c­n.

- đ¿n Nhïng khu vñc đô thË lÛn m¡nh t¡i Qu­n 2: khu vñc đô thË Thç Thiêm, Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh h£o Lãi, an Phú an Khánh,… chÉ ĐÑi vÛi 25 phút.

du an sunshine city sai gon

VÛi mÙt vài phương pháp g¯n k¿t giao thông đã nh¯c hơn, t¡o thà m¥y chÉ c§n an cư t¡i chung cư cao c¥p Qu­n 7 này Khách hàng s½ thu­n tiÇn hơn trong viÇc đi hÍc, di chuyÃn khi¿n mà đëng nên tÑn quá nhïng t¡i gian.

hơn h¿t, dñ án còn đưãc xây phía c¡nh dòng sông C£ G¥m đ·c biÇt rÙng rãi, ngoài thành dñ án còn đưãc chç đ§u tư Sunshine Group thi¿t k¿ khá nhïng kho£ng cây xanh bao phç c£ dñ án, đây can ho sunshine city saigon Quoc Dung Blog là 2 tÑ ch¥t chính Khi¿n cho khí h­u ß dñ án đưãc điÁu hòa s½ Giúp cho đÝi sinh sÑng cça Quý khách hàng t¡i dñ án s½ luôn luôn thoáng mát, hít thß đưãc Nhïng b§u đëng khí trong lành.

Các căn hÙ chung cư ß dñ án s½ đưãc k¿t c¥u rÙng rãi VÛi đ§y đç Các phòng chéc năng: Phòng khách, phòng ngç, chç vÇ sinh, chç b¿p,… toàn bÙ đưãc l¯p đ·t, s¯p x¿p hãp lý xây thành c£m giác rÙng rãi và tho£i mái. Ngoài nên, t¡o l¡i 80% chung cư ß dñ án đưãc thi¿t k¿ t¡o view ra sông đ·c biÇt đ¹p m¯t và thông thoáng, Giúp chç nhà t¡o kh£ năng nh­n đưãc làn gió thÕi lên të sông nhïng nh¥t có thÃ.

Và công nghÇ 4.0 cũng s½ đưãc áp dång ß dñ án nh±m đem tÛi mÙt đÝi sinh sÑng hiÇn đ¡i và thông tin đúng nghĩa, y¿u tÑ này s½ phåc vå tÑt hơn cho Các đòi hÏi cça Quý khách cũng như s½ thu­n tiÇn hơn trong sÑ v¥n đÁ v­n hành và điÁu hành cũng như đem tÛi Các t­n hưßng đÙc đáo và riêng biÇt cho Khách hàng.

đëng Các nhiên Nhïng căn hÙ ß dñ án s½ đưãc l¯p chu×i nÙi th¥t d¯t ch¯c nh±m mang đ¿n cuÙc sinh sÑng sang trÍng, quý phái và đúng chu©n mñc VÛi cuÙc sinh sÑng thưãng lưu. Nhïng tòa nhà s½ đưãc phç kính Low - e 3 lÛp.

sunshine city quan 7

Là mÙt dñ án căn hÙ đ³ng c¥p nên dñ án đưãc nhà đ§u tư Sunshine Group k¿t c¥u càng m¡ng lưÛi cơ sß v­t ch¥t vô cùng cao c¥p ĐÑi vÛi tiêu chu©n năm sao và t¡o thà phåc vå đưãc cho h§u h¿t Nhïng đòi hÏi thưÝng nh­t cça Quý khách hàng të cß b£n cho đ¿n cao c¥p. Và Sunshine City Qu­n 7 sơ hïu Nhïng tiÇn ích: Sky Bar, trung tâm kinh doanh, trưÝng hÍc quÑc tiÅn, khu vñc vui chơi, Nhïng khu đáp éng cho v¥n đÁ rèn luyÇn, nâng cao séc khÏe cça Quý khách,…

trên h¿t nhÝ tÍa l¡c r¥t g§n ĐÑi vÛi khu vñc đô thË Phú mù Hưng nên viÇc ti¿p c­n tÛi Các tiÇn nghi ß khu vñc này vô cùng thu­n tiÇn.

Bài vi¿t hơn đưãc công ty dungquoc đưa thành Các Phân tích và nh­n đËnh vÁ Các ch× NÕi trÙi nh¥t cça căn hÙ chung cư Sunshine City Qu­n 7, đây là Các thông tin khá quna trÍng mà Quý khách hàng không thành bÏ qua.