Cách thức triển khai tốt nhất tại chung cu cao cap quan 7 dungquoc

Home / Cách thức triển khai tốt nhất tại chung cu cao cap quan 7 dungquoc
Cách thức triển khai tốt nhất tại chung cu cao cap quan 7 dungquoc

Cách thức triển khai tốt nhất tại chung cu cao cap quan 7 dungquoc

Thông tin chung cư Qu­n 7

5 2019 t¡o kh£ năng xem là càng năm đ¡i th¯ng cça Nhïng dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Të đ§u 5 tÛi thÝi, Lưãng giao dËch th¯ng lãi liên tåc tăng và hiÇn đang có nhïng nhà đ§u tư đang dành cho sñ chú ý thú vË tÛi Các dñ án chung cư Qu­n 7.

Giïa hàng lo¡t Nhïng dñ án đang chào bán, ra lña chÍn mua chung cư Qu­n 7 nào nh±m ß ? giá bán Các dñ án chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ? cơ hÙi đ§u tư tăng giá vÁ sau t¡o ch¯c r±ng ?

Hãy cùng vÛi QuÑc Dũng Blog tr£ lÝi m×i câu hÏi và đưa ra đưãc chÍn đúng đ¯n nh¥t khi lña chÍn mua dñ án căn hÙ chung cư t¡i trung tâm Qu­n 7?

chung cu cao cap quan 7

căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 phù hãp mua đà t¡i hay đà đ§u tư ?

sñ tăng lên dân sÑ đëng ngëng ß Các nên phÑ lÛn khi¿n cho đòi hÏi mua căn hÙ cũng tăng theo. Qu­n 7 là càng trong Các qu­n trung tâm ß nên phÑ bà Chí Minh có tÑc đÙ đô thË hóa mau và t¡o thË trưÝng chung cư cao c¥p phát triÃn.

Tuy v­y, Nhïng dñ án căn hÙ chung cư Qu­n 7 không chÉ HÙi tå mÍi ưu điÃm đà thích hãp ĐÑi vÛi Quý khách hàng mua t¡i mà QuÑc Dũng Blog còn cho r±ng đây là cơ hÙi ch¯c cho Các nhà đ§u tư b¥t đÙng s£n muÑn thu lÝi lúc đ§u tư vào căn hÙ Qu­n 7.

vË th¿ căn hÙ chung cư Qu­n 7 n±m là Các vË th¿ đ¯c đËa. Nhïng chç đ§u tư lÛn m¡nh như Sunshine Group, Xuân Mai Corp, Keppel Land, Phú mù Hưng, ... luôn lña chÍn Các quù đ¥t vàng nh±m xây Nhïng dñ án cça mình. đ¥y là Nhïng đËa điÃm đ¹p. mÛi trung tâm qu­n và thành phÑ, m·t đưÝng lÛn, g§n sông vëa HÙi tå phong thçy vưãng khí, vëa g¯n k¿t giao thông thu­n tiÇn. vì v­y, ngưÝi dân có kh£ năng đi thu­n tiÇn và tiÁm lñc đ§u tư cho thuê cũng cao hơn ch¯n so VÛi Nhïng khu khác.

nguyên do thé 2 nh±m QuÑc Dũng Blog xác đËnh Các khu căn hÙ Qu­n 7 là ch× sÑng và đ§u tư toàn diÇn vì c¥u trúc đ³ng c¥p, hiÇn đ¡i, tiÇn nghi nÙi khu và ngo¡i khu vñc đ§y đç. Các dñ án t¡i đây đç thà đáp éng tiêu chu©n an cư đ³ng c¥p cça ngưÝi dân và c£ Nhïng khách thuê ß ra đ§u tư cũng s½ mang đ¿n lãi nhu­n cñc kó h¥p d«n.

nơi qua mÙt sÑ dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 như khu vñc đô thË Phú h£o Hưng, Sunshine City Sài Gòn, Riviera Point, Cosmo City, Sunshine Diamond River hay Ascent Garden Home, ... QuÑc Dũng Blog đÁu th¥y mÙt ch× chung là Các dñ án này có chính sách bán hàng các ưu đãi, méc giá và thi¿t k¿ đa d¡ng, thích hãp ĐÑi vÛi nhïng đÑi tưãng Quý khách hàng khác nhau nên dù mua đà t¡i hay đ§u tư đÁu phù hãp.

giá bán chung cư Qu­n 7 là bao nhiêu ?

chung cu quan 7

Nhìn cùng chung, giá BDS ß Qu­n 7 r¥t hãp lý so ĐÑi vÛi Nhïng khu trung tâm có điÁu kiÇn tương đương và méc giá này hiÇn v«n đang gia tăng m×i ngày. Và Nhïng dñ án t¡i Các phân khúc khác nhau (trung cung c¥p – đ³ng c¥p – h¡ng sang) hay Các dñ án có không gian bào giao khác nhau (hoàn thành nÙi th¥t căn b£n – full nÙi th¥t) s½ có méc giá khác nhau.

dưÛi đây QuÑc Dũng Blog s½ chia s» vÁ giá bán cça nhïng dñ án căn hÙ Qu­n 7 đà Quý khách hàng n¯m b¯t đưãc.

+ dñ án Ascent Garden Home ß Tân Thu­n, Qu­n 7

dñ án hiÇn đang triÃn khai xây dñng

Méc giá đang bán chëng të 35 – 40 triÇu/m2, méc giá này r¥t c¡nh tranh so VÛi m·t b±ng cùng chung Các dñ án cùng vÛi phân khúc cça khu vñc.

+ dñ án MidTown Phú mù Hưng t¡i Tân dungquoc.com Phú, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang xây dñng l¡i t§ng năm

Méc giá mß bán đãt l¡ nh¥t t§m të 74 – 75 triÇu/m2 (cao trên đãt chào bán trưÛc të 8 – 10 triÇu/m2).

Tìm hiÃu thêm Các thông tin khác vÁ dñ án Phú h£o Hưng Qu­n 7 qua Các bài vi¿t cça QuÑc Dũng Blog.

+ dñ án Sunshine City Sài Gòn ß Phú Thu­n, Qu­n 7

dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group hiÇn đã c¥t nóc toàn S1 và đang triÃn khai tòa S4.

giá bán cça căn hÙ Sunshine City Saigon t§m të 55 – 65 triÇu/m2

+ Dñ án Sunshine Diamond River t¡i Đào Trí, Phú Qu­n, Qu­n 7

dñ án căn hÙ Qu­n 7 thé 2 cça Sunshine Group đang đưãc thi công xây dñng

Méc giá mß bán cça dñ án Sunshine Diamond River cũng tương đương ĐÑi vÛi Sunshine City Sài Gòn, të 55 - 65 triÇu/m2 ĐÑi vÛi Các ưu th¿ vưãt b­c.

Thông tin chi ti¿t vÁ 2 dñ án chung cư cao c¥p Qu­n 7 cça Sunshine Group đã đưãc QuÑc Dũng Blog c­p nh­t trên trang dñ án chung cư Qu­n 7. Qúy Quý khách hàng chú ý t¡o thà đón đÍc Nhïng bài vi¿t t¡i đây.

+ dñ án Eco Green Saigon t¡i Tân Thu­n Tây, Qu­n 7

dñ án căn hÙ chung cư cça Xuân Mai Corp cũng đang ti¿n hành xây dñng.

can ho chung cu quan 7

Qua 3 đãt mß bán, dñ án có méc giá gia tăng r¥t nhanh, të 43 triÇu/m2 trong đãt 1 và dñ ki¿n s½ là 60 – 65 triÇu/m2 trong sÑ đãt mß bán tÛi đây - đãt 4.

Nhìn qua giá bán cça Nhïng dñ án đã mß bán đưãc nhïng đãt, Khách hàng có kh£ năng th¥y luôn sñ tăng lên giá trË b¥t đÙng s£n cça khu vñc Qu­n 7. bßi v­y, n¿u Quý khách đang t¡o ý đËnh đ§u tư căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 thì đëng ra bÏ lá cơ hÙi và thÝi nơi tÑi ưu này.

ß Các giai đo¡n và thÝi kó mß bán khác nhau, giá bán Nhïng chung cư cao c¥p Qu­n 7 cũng s½ t¡o thå chênh lÇch. bßi nhiên nh±m nh­n b£ng giá chi ti¿t và chính xác nh¥t, Quý khách t¡o kh£ năng đăng ký VÛi QuÑc Dũng Blog nh±m nh­n thông tin kho£n ti¿t vÁ dñ án mà mình đang chú ý và muÑn TÕng quan.