9 điều chuyên gia chia sẻ #####

Home / 9 điều chuyên gia chia sẻ #####
9 điều chuyên gia chia sẻ #####

9 điều chuyên gia chia sẻ #####

M·t b±ng biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort

Là dñ án k¿ ho¡ch đưãc thñc hiÇn do nhà đ§u tư Sun Group, Sun Premier Village Kem Beach Resort là 1 trong Nhïng S£n ph©m chuyên biÇt, đưãc thñc hiÇn ĐÑi vÛi phân khúc cao c¥p chÉ t­p trung vào k¿t c¥u hình théc villa là nhà y¿u, đem tÛi điÁu kiÇn thư thái đ·c biÇt đ³ng c¥p dành du khách xéng cái.

M·t b±ng thi¿t k¿ biÇt thñ biÃn Phú QuÑc đưãc áp dång như v­y nào? Nhïng h¡ng måc nÙi khu vñc dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o Nhïng gì? M·t b±ng tiÇn nghi biÇt thñ có đ·c nơi nào nÕi b­t? chính là hàng lo¡t Các câu hÏi mà Các Quý khách hàng, Đ·c biÇt Các nhà đ§u tư đang chú ý th¯c m¯c trưÛc khi tham gia đ§u tư rót vÑn.

ß bài vi¿t sau đây, đưãc chia s» bßi Các chuyên gia VNREP Team, chúng tôi s½ l§n lưãt Suy xét Các nÙi dung liên thà đ¿n dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort l¡i Quý khách hàng, hi vÍng s½ đem l¡i các tài liÇu tham kh£o trË giá.

M·t b±ng biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort

Đưãc đ§u tư thñc hiÇn do t­p đoàn Sun Group, nÕi ti¿ng là càng trong Các thương hiÇu đéng đ§u trong lĩnh vñc BDS nghÉ dưáng d«n đ§u ß ViÇt Nam, chç đ§u tư đã t¡o mÙt dñ án c¥u trúc thi công dñ án biÇt thñ biÃn Phú QuÑc cñc kó thú vË.

TrưÛc lúc di chuyÃn vô Nh­n xét t§m théc bÑ trí và thñc hiÇn Nhïng h¡ng måc t¡i nÙi khu vñc, chúng tôi s½ ch× qua Nhïng thông tin vÁ Nhïng đÑi tác cùng tham gia hoàn thiÇn dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort.

NÕi trÙi c§n nh¯c tÛi đó chính là T­p đoàn qu£n lý khách s¡n năm sao nÕi ti¿ng trên v­y giÛi s½ chính là đơn vË tham gia vô viÇc điÁu hành và v­n hành Nhïng h¡ng måc t¡i biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort.

Còn c¥u trúc sáng trúc và c£nh quan dñ án villa Phú QuÑc s½ do đÙi ngũ ki¿n trúc sư giàu kho£n nghiÇm t¡i Dark Horse và AEDAS Hong Kong s½ đ£m nhiÇm và hoàn nên.

dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort hiÇn đang t¡o vË th¿ to¡ l¡c t¡i phía Đông Bãi Kem, thË tr¥n An ThÛi, huyÇn Phú QuÑc, tÉnh Kiên Giang, đưãc chç đ§u tư quy ho¡ch ĐÑi vÛi tÕ diÇn tích là 59.6ha, ĐÑi vÛi Các h¡ng måc chç y¿u đưãc hình ra là villa ĐÑi vÛi .SÑ là 341 Dòng s£n ph©m, chi¿m m­t đÙ kho£ng 17% tÕng diÇn tích.

trong sÑ đ¥y, m·t b±ng khu vñc chç ß, biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort s½ đưãc chç đ§u tư chia thành 4 khu vñc chính. đ¥y là: khu vñc biÇt thñ h¡ng A, là ch× có diÇn tích m¡nh nh¥t, cũng là điÃm t¡o hưÛng view đ¹p nh¥t, chi¿m Nhïng ưu th¿ vÁ ki¿n trúc lý thú hình d» qu¡t.

biÇt thñ Sun Premier Village Phú QuÑc h¡ng A s½ t¡o diÇn tích là 819m2/căn, VÛi c¥u trúc là 2 t§ng 3 phòng ngç, sß hïu vË th¿ sát phía bÝ biÃn, sß hïu view bưÛc biÃn trñc diÇn, đón trÍn Các tia n¯ng sÛm và làn gió mát nhưng chÉ có năm Dòng s£n ph©m.

NÑi ti¿p sau đ¥y t¡i dñ án biÇt thñ Phú QuÑc đ¥y chánh là mô hình biÇt thñ B, bưÛc biÃn và t¡o t§m 40 Dòng s£n ph©m sß hïu diÇn tích të 360 m2 – 380 m2, VÛi k¿t c¥u áp dång là 2 t§ng mÙt trÇt.

Còn VÛi biÇt thñ dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort lo¡i C cũng có diÇn tích tương đương ĐÑi vÛi hình théc biÇt thñ B nhưng view nhìn vÁ sông, bà nhân gây ß khuôn mĩ nÙi khu, ĐÓng thÝi chÉ t¡o 1 trÇt 1 t§ng và t¡o 4 phòng ngç.

Chi¿m .SÑ các nh¥t chánh là biÇt thñ D Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o 80 Dòng Kem Beach Resort Phu Quoc VNREP s£n ph©m, sß hïu diÇn tích të 245 m2 – 260 m2, chç y¿u đưãc thi¿t k¿ có view sân vưÝn và hÓ.

bên c¡nh đó, dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc cũng còn có t§m 200 căn phòng khách s¡n và chç phÑ, đưãc k¿t c¥u đan xen ß Các khu chéc lñc t¡i nÙi khu vñc dñ án biÇt thñ biÃn Phú QuÑc mà Khách hàng có kh£ năng linh ho¡t lña chÍn.

M·t b±ng tiÇn nghi dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

VÛi m­t đÙ xây khá th¥p, Sun Premier Village Phú QuÑc là dñ án chéa đñng r¥t nhïng diÇn tích cho viÇc k¿t c¥u cơ sß v­t ch¥t, t¡o thành môi trưÝng sÑng nÙi khu, đáp éng cho đÝi sinh sÑng nghÉ dưáng cça cÙng đÓng du khách tương lai.

h¥p d«n là trong Nhïng c¥u trúc sáng trúc, dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort mang cách làng biÃn đÙc nh¥t vô nhË đan xen ngay hơn ghÁnh đá, bên c¡nh suÑi nưÛc, ©n chéa khu rëng nguyên sinh sát bÝ biÃn, đưãc nhà đ§u tư Sun Group sí dång Nhïng nguÓn nguyên v­t liÇu đ¯t bÝ b¿n t¡i đËa phương ĐÑi vÛi giá c£ c¡nh tranh.

tinh t¿ áp dång Sun Premier Village Kem Beach Resort có sñ cân b±ng giïa nghÉ dưáng và gi£i trí, chu×i cơ sß v­t ch¥t dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc bao gÓm: mái phù hãp vui chơi d«n đ§u Đông Nam Á, nhà hàng ©m thñc ch¥t .SÑ năm sao ven biÃn, Qu£ng trưÝng biÃn, phòng Gym, công viên, hÓ bơi, khu trung tâm thương m¡i,…đưãc thi¿t k¿ và l¯p đ·t linh ho¡t, đem tÛi không gian nghÉ ngơi đúng gu.

HiÇn ß, dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort đang trong ti¿n trình thi công và hoàn thiÇn, và chç đ§u tư cũng đã áp dång mß bán. Quý khách quan tâm đ¿n v¥n đÁ đ§u tư ß dñ án biÇt thñ Phú QuÑc t¡o thà tham kh£o thêm Các tin téc chia s» të VNREP nh±m có Nhïng quy¿t đËnh đáng giá.