Những điều làm nên giá trị cốt lõi tại tap doan Sunshine ledinhphong

Home / Những điều làm nên giá trị cốt lõi tại tap doan Sunshine ledinhphong
Những điều làm nên giá trị cốt lõi tại tap doan Sunshine ledinhphong

Những điều làm nên giá trị cốt lõi tại tap doan Sunshine ledinhphong

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư phát triÃn ß Qu­n 2 – tp thành phÑ du an Sunshine Group Sai Gon HÓ Chí Minh là càng trong sÑ Nhïng dñ án lÛn m¡nh và cao c¥p nh¥t ß Qu­n 2 VÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ ki¿n 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc xây të Các dñ án sáng trúc nÕi ti¿ng th¿ giÛi ĐÑi vÛi c£m héng k¿t c¥u Venicia mang phong cách ki¿n trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ trên hình théc khu vñc 5 sao VÛi nhiÁu dËch vå cơ sß v­t ch¥t vui chơi , gi£i trí d«n đ§u khu. nh­n đËnh vì Lê Đình Phong đây là dñ án đem tính trÍng tâm đưa thương hiÇu Sunshine Group tÛi VÛi Nhïng chç đ§u tư t¡i thË trưÝng b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019.

phía c¡nh dñ án ß Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai xây càng dñ án căn hÙ ß khu Qu­n 7. Hai dñ án nên m¯t cùng thÝi kó vàng r±ng s½ xây ch¥n đÙng hơn sàn BDS Qu­n 2, lôi kéo đưãc r¥t các chç đ§u tư trên kh¯p c£ nưÛc đ¿n VÛi thành phÑ HÓ Chí Minh tñ đưÝng cça Quý khách VÛi Nhïng dñ án cao c¥p quÑc tiÅn đón ti¿p hàng ngàn lưãt Khách hàng dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t SÑ lưãng dËch vå tuyÇt h£o chưa tëng t¡o trưÛc đây.

Nhïng dñ án mÛi cça Sunshine Group ß thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi tương tÛi hình nên nên Các dñ án cao c¥p d«n đ§u t¡i ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

t¡o tên thương m¡i là Sunshine Venicia dưÛi lúc t­p đoàn Sunshine mua tÛi dñ án Qu­n 2. dñ án này tÍa l¡c ß góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ xây dñng dñ án t¡i Qu­n 2 dña hơn hình théc Intergated Resort ĐÑi vÛi Nhïng dñ án sáng trúc và cách phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i khá đ·c trưng và NÕi b­t. chéa đñng diÇn tích xây dñng phéc dñ án mÛi ß thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng vÛi sÑ tiÁn bÏ nên cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ ©n chéa Nhïng hình théc BDS đ³ng c¥p như: căn hÙ chung cư và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia bao gÓm có mÙt block duy nh¥t đưãc xây dñng, VÛi phéc sÑ 293 căn hÙ chung cư đưãc tung ra sàn.

Theo thông tin të SaleReal có đưãc thì vô quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng tÛi quá trình xây dñ án mÛi ß Qu­n 2 và s½ hoàn ra Nhïng h¡ng måc Чu tiên như căn hÙ Palm Island cùng vÛi Các dËch vå tiÇn nghi khác vô năm 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chính théc vÁ giá bán chung cư Palm Island. Quý khách hàng t¡o kh£ năng liên hÇ ĐÑi vÛi ledinhphong ho·c SaleReal nh±m đưãc trân trÍng đánh giá và méc bÝ b¿n bán tham kh£o të Nhïng chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã có các chç đ§u tư đ·t nên câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

thå th­t vÁ viÇc này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong ĐÑi vÛi càng dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì v¥n đÁ đ§u tư là điÁu ra làm. Nhưng không ph£i chç đ§u tư gì cũng t¡o đç thà nh±m đ§u tư vào dñ án này mÙt cái lâu dài và hiÇu qu£. chính bßi nhiên v¥n đÁ đ§u tư hay không thì Nhïng chç đ§u tư thành tham kh£o tư v¥n të Nhïng chuyên gia SaleReal đà có thêm hiÃu bi¿t vÁ v¥n đÁ này.

Lê Đình Phong s½ nh­n xét đúng méc Nhïng gì mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 nh±m Khách hàng có thà tham kh£o thêm.

+ vË trí xinh đ¹p n±m ß Qu­n 2 ch× chÉ m¥t 10 phút nh±m đ¿n të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút đ¿n khu đô thË Phú mù Hưng Qu­n 7.

+ không gian đ§u tư b¥t đÙng s£n chung cư hoàn h£o ĐÑi vÛi sñ yên tĩnh, không gian an cư trong sÑ lành, gió mát të biÃn, các cây xanh, nưÛc biÃn non và cát tr¯ng t¡o thành càng dñ án cñc kó ch¥t Lưãng đ£m b£o đưãc Các y¿u tÑ ph£i thi¿t phåc vå đưãc đòi hÏi cça Quý khách trong nưÛc cũng như Nhïng đoàn Quý khách hàng quÑc tiÅn đ¿n đây căn hÙ chung cư.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc ĐÑi vÛi Nhïng tiÇn nghi ch¥t SÑ lưãng cao, Các ch× lưu trú cho Khách hàng tÍa l¡c giïa Nhïng khu vưÝn cây non thân thiÇn ĐÑi vÛi điÁu kiÇn, xây c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh quát điÃm đây.

+ Đưãc đ§u tư xây vì danh ti¿ng Sunshine Group đơn vË kinh doanh b¥t đÙng s£n m¡nh d«n đ§u ß ViÇt Nam. mÙt doanh nghiÇp t¡o đç thà và đáng tin c­y nh±m hoàn thành t¥t c£ dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này b£o đ£m đưãc ch¥t Lưãng, ti¿n đÙ cũng như Nhïng yêu c§u vÁ xây dñ án thân thành.

trên đây là các nguyên nhân ra đ§u tư căn hÙ Palm Island Sunshine Venicia vì Le Dinh Phong hi vÍng cung c¥p thêm Các thông tin hïu nghi cho Khách hàng.